Przerwa w dostawie: produkty zamówione po 7.01.2023 dostarczone będą po 30.01

Wersje językowe
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (DPD Polska) już od 350,00 zł.
Produkt dnia
Te produkty cieszą się dziś największym zainteresowaniem!
Naklejki na ścianę Leśne Zwierzęta
Naklejki na ścianę Leśne Zwierzęta

79,00 zł

szt.
Naklejka Łąka
Naklejka Łąka

279,00 zł

szt.
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Printed Stories§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Printed Stories, dostępny pod adresem internetowym printedstories.store prowadzony jest przez  Printed Stories Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Poświętne (18-112), Poświętne 42, prowadzącą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000879501, NIP: 9662146380, REGON: 387972453,
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sprzedawca - Printed Stories Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Poświętne (18-112), Poświętne 42, KRS: 0000879501, NIP: 9662146380, REGON: 387972453,
 5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym printedstories.store 
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji przez Klienta danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 72 1140 2004 0000 3202 8087 1005
 3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 15:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej printedstories.store
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy Sprzedaży. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, wynikające z powodów technicznych.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, obsługiwana przez firmę InPost
  2. Paczkomatem, obsługiwanym przez firmę InPost
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. Płatności elektroniczne, realizowane zgodnie z regulaminem świadczenia usług elektronicznych podmiotu obsługującego usługi elektroniczne,  
  3. Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. Potwierdzeniem realizacji zakupu jest rachunek lub faktura VAT wysyłana tylko w formie elektroniczej
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po spełnieniu następujących przesłanek:
  1. złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu,
  2. dokonaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania zamówienia,
  3. przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
  1. płatności przelewem, albo płatności kartą płatniczą, brak wpływu ceny sprzedaży towaru,  powiększonej o ewentualne koszty przesyłki w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, zaś umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. 
  2. płatności elektronicznych – są one realizowane zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez Blue Media Sp. zo.o, przy czym w przypadku stwierdzenia braku możliwości realizacji płatności elektronicznej przez Blue Media Sp zo.o., spowodowanej brakiem środków pieniężnych na rachunku Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, zaś umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę(z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 
 7. W przypadku żądania dostarczenia Produktów częściami, Klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia w wybrany sposób każdego z produktów odrębnie, z zastrzeżeniem opcji osobistego odbioru Produktów.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 
 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 4 tego paragrafu Klient zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną. Po akceptacji nowego terminu realizacji przez Klienta Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia. Klient ma również prawo w takiej sytuacji do rezygnacji z zamówienia. 
 11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 12. Klient wybierając sposób dostawy przez podmioty zewnętrzne (poczta, kurier) zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu. Po stwierdzeniu uszkodzenia Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń. 
 13. Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Nie ma możliwości odbioru Produktu osobiście.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od daty dostawy lub odbioru ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały wskazane w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Produkt został dostarczony do miejsca zamieszkania Klienta w chwili zawarcia umowy Sprzedaży, jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. 
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 12. Zwrotom nie podlegają Projekty przygotowywane dla Klienta na specjalne zamówienie. 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument lub posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), 
 6. Konsument może wystąpić na drogę postępowania sądowego, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

 


§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.  1) – dalej RODO – Sprzedawca informuje, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Printed Stories Sp. Zo.o.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: [email protected]
 • Dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu zawarcia lub przystąpienia do umowy i jej wykonania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także – w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta – w celach marketingowych,
 • dochodzenia roszczeń na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów
  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności. 
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
 • Klient posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy przez Sprzedawcę, skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik do Regulaminu sklepu internetowegoWZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Adresat: 

Printed Stories  Sp. z o.o.,

Poświętne 42, 18-112 Poświętne,

KRS 0000879501,

NIP: 9662146380,

REGON: 387972453,Konsument:


Ja/My(*) …………………………………………………............................................. /dane /

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy

- ………………………………………

- ………………………………………

- ……………………………………….Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/nazwa Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:

……………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta /Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:

……………………………………………………………………………………...
Data i podpis

………………………………... 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl